Foreningens vedtægter

§ 1.

Navn og hjemsted

(1.1) Foreningens navn er “Andelsboligforeningen Ørnesæde III”. Foreningens hjemsted er i Solrød Kommune. 

§ 2.

Formål

(2.1) Foreningens formål er at erhverve, eje og drive ejendommen matr. Nr. 2 fz, Ulvemose by, Havdrup, beliggende 4622 Havdrup, bebygget med andelsboliger.

§ 3.

Medlemmer

 

(3.1) Som andelshaver kan med bestyrelsens godkendelse optages enhver, der bebor eller samtidig med optagelsen flytter ind i en bolig i foreningens ejendom, og som erlægger det til enhver tid fastsatte indskud med eventuelle tillæg.

 

(3.2) Ved beboelse og flytte ind forstås, at andelshaveren benytter og tager boligen i brug som helårsbeboelse for sig og sin husstand.

 

(3.3) Hver andelshaver må ikke benytte mere end een bolig i foreningen og er forpligtiget til at bebo boligen, jvf. dog § 11.

 

(3.4) Såfremt en bolig bliver ledig, skal bestyrelsen søge den overdraget til en person, der optages som andelshaver i overensstemmelse med stk. 1, medmindre boligen skal anvendes som bolig for en ejendomsfunktionær.

§ 4.

Indskud

(4.1) Ved optagelse af en ny andelshaver skal der indbetales et indskud med tillæg, der svarer til den pris, som efter § 14 godkendes for andel og bolig.

(4.2) Indskuddet skal indbetales kontant.

§ 5.

Hæftelse

 

(5.1) Andelshaverne hæfter alene med deres indskud for forpligtigelser vedrørende foreningen, jvf. dog stk. 2.

(5.2) For de lån i kreditforeninger eller pengeinstitutter, der er optages i forbindelse med stiftelsen eller i henhold til lovlig vedtagelse på en generalforsamling og som er sikret ved pantebrev eller håndpant i ejerpantebrev i foreningens ejendom, hæfter andelshaverne uanset stk.1 personligt og pro rata efter andel i formuen, såfremt kreditor har taget forbehold herom.

 

(5.3) En fratrædende andelshaver eller dennes bo hæfter for forpligtigelsen efter stk. 1 og 2, indtil en ny godkendt andelshaver har overtaget andelen og dermed indtrådt i forpligtigel­sen.

§ 6.

Andel

(6.1) Medlemmerne har andel i foreningens formue i forhold til deres indskud. Generalforsamlingen er kompetent til at foretage regulering af andelene, således at det indbyrdes forhold mellem andelene kommer til at svare til boligernes lejeværdi.

 

(6.2) Andelen kan kun overdrages eller på anden måde overføres til andre i overensstemmelse med reglerne i §§ 13-19, ved tvangssalg dog med de ændringer der følger af reglerne i andelsboligforeningslovens § 6 b.

(6.3) Andelen kan belånes i overensstemmelse med reglerne i andelsboligforeningsloven.

Foreningen kan kræve, at andelshaveren betaler gebyr for afgivelse af erklæring i henhold til andelsboligforeningslovens § 4 a.

(6.4) For andelen udstedes andelsbevis, der lyder på navn. Bortkommer andelsbeviset, kan bestyrelsen udstede et nyt, der skal angive, at det træder i stedet for et bortkommet andelsbevis.

 

§ 7.

Boligaftale

(7.1) Mellem foreningen og det enkelte medlem kan der, efter generalforsamlingens bestemmelse, oprettes en skriftlig boligaftale, i hvilken boligafgiften og de øvrige vilkår angives.

(7.2) En bolig må udelukkende benyttes til beboelse og ikke erhverv i nogen form.

§ 8.

Boligafgift

(8.1) Boligafgiftens størrelse fastsættes til enhver tid bindende for alle andelshavere af generalforsamlingen.

(8.2) Det indbyrdes forhold mellem boligafgiftens størrelse for de enkelte boliger fastsættes efter følgende principper.

a) Den del af boligafgiften, der modsvarer udgifter til renter og afdrag på lån, til ejendomsskatter og afgifter i forbindelse hermed bortset fra renovation, til afgifter for el, vand og til forsikringer og til vedligeholdelse og fornyelse fordeles i samme forhold som andelshavernes andel i foreningens formue, jfr. § 6.

b) Den resterende del af boligafgiften fordeles med lige store beløb pr. bolig.

 

(8.3)Boligafgiften og andre gebyrer betales over Pengeinstitutternes Betalings Service (PBS). Boligafgiften skal betales senest d. 1. i hver måned

(8.4) Generalforsamlingen kan beslutte, at der ved udførelse af vedligeholdelses- eller forbedringsarbejder skal være mulighed for at gennemføre fællesarbejde. Ved beslutning om fællesarbejde skal generalforsamlingen vedtage et tillæg til boligafgiften, som et engangsbeløb, der skal betales af de andelshavere, der ikke deltager i fællesarbejdet eller ikke yder en efter bestyrelsens skøn tilfredsstillende arbejdsindsats. Engangsbeløbet kan højest udgøre andelshaverens del af den besparelse, der kan opnås ved fællesarbejdet og må ikke overstige 5% af den årlige boligafgift uden dokumentation. Et eller flere engangsbeløb må indenfor et regnskabsår ikke overstige i alt 10% af den årlige boligafgift. Betaling af beløbet sker efter bestyrelsens anvisning.

(8.5) Bestyrelsen indkalder skriftligt, med mindst 4 ugers varsel, til fællesarbejde. Indkaldel­sen skal indeholde tid, sted, arbejdsopgaver samt frist for framelding. Bestyrelsen tilrettelægger arbejdet for andelshaverne.

 

§ 9.

Vedligeholdelse m.v.

 

 (9.1) Al vedligeholdelse af boligen såvel indvendig som udvendig påhviler andelshaveren. Vedligeholdelsespligten omfatter også forringelse, som skyldes slid og ælde. Andelshaverens vedligeholdelsespligt fastlægges I øvrigt efter generalforsamlingens nærmere bestemmelse og fremgår af foreningens husordens- og vedligeholdelsesreglement, jfr. § 25.

(9.2) En andelshaver er endvidere forpligtet til at vedligeholde det til boligen tilknyttede haveareal, jfr. I øvrigt det under 9.1. anførte reglement.

 

(9.3) Andelshaverens vedligeholdelsespligt omfatter ikke vedligeholdelse m.v. af fjernvarmeanlæg og fælles forsynings- og afløbsledninger, ligesom det er andelsboligforeningen, der har vedligeholelses-pligten for så vidt angår tag, murværk, skure, vinduer og døre, herunder nødvendig fornyelse/udskiftning.

 

(9.4) En andelshaver har desuden pligt til at foretage andre indvendige eller udvendige vedligeholdelsesarbejder, som efter generalforsamlingsvedtagelse er pålagt andelshaver.

 

(9.5) Såfremt en andelshaver groft forsømmer sin vedligeholdelsespligt, kan bestyrelsen hvis manglende påkrav herom ikke følges, iværksætte den nødvendige vedligeholdelse for andelshaverens regning. I grove tilfælde kan andelshaveren ekskluderes af foreningen og brugsretten bringes til ophør med 3 måneders varsel, jvf. § 21.

 

§ 10.

Forandringer

 

(10.1) En andelshaver er ikke berettiget til at foretage forandringer inde i boligen, med mindre forandringen er anmeldt skriftligt for bestyrelsen senest tre uger inden den bringes til udførelse. Bestyrelsen kan gøre indsigelse efter stk. 3 hvilket skal ske inden tre uger efter anmeldelsen, og iværksættelse af forandringen skal da udskydes, indtil der er opnået enighed med bestyrelsen, eller der er fastslået at indsigelsen var uberettiget.

(10.2) En andelshaver er ikke berettiget til at foretage forandringer af boligens ydre eller af redskabsskure eller til at opsætte eller ændre hegn, med mindre bestyrelsen inden arbejdets iværksættelse har godkendt forandringen. Bestyrelsen kan nægte at godkende anmodning om omforandring, såfremt bestyrelsen skønner at forandringen vil være uhensigtsmæssig eller skønnes at stride mod andre andelshaveres interesser.

(10.3) Alle forandringer skal udføres håndværksmæssigt forsvarligt i overensstemmelse med kravene i byggelovgivningen, lokalplaner og andre offentlige forskrifter.

(10.4) Ved væsentlige forandringer i boligen kan det pålægges en andelshaver, at henlægge et beløb svarende til en tilbageførelse af forandringen, senest ved salg af andel.

(10.5) Der må ikke ændres på bygningskonstruktionen. For de øverste gavlboliger gælder desuden, at gulvtæpper ikke må erstattes af fast gulv eller klinker af hensyn til lydisoleringen mellem etagerne.

(10.6) Bestyrelsen er ikke ansvarlig for anmeldte eller godkendte forandringers forsvarlighed og lovlighed. I tilfælde, hvor byggetilladelse kræves efter byggelovgivningen eller tilladelse efter andre offentlige forskrifter, skal tilladelsen desuden forevises for bestyrelsen inden arbejdet iværksættes.

(10.7) Andelshaver er fuldt ansvarlig og hæfter økonomisk for for skader, som påføres andre andele og selve ejendommen ifm. ombygning og renovering, som igangsættes og udføres af andelshavere i deres bolig inklusive overdækkede terrasser/udestuer og lignende.

Andelshaver gøres ansvarlig for alle påførte skader på andre lejligheder og selve ejendommen, uanset om arbejdet udføres af en selvstændig håndværker, entreprenør eller andelshaver selv.

Derudover skal større arbejder anmeldes til bestyrelsen og administrator, som meddeler foreningens forsikring, at der sker arbejde i lejligheden. Bestyrelsen kan forlange, at andelshaver tegner en All Risk Entrepriseforsikring.

 § 11.

Fremleje

 

(11.1) En andelshaver må hverken helt eller delvis overlade brugen af boligen til andre end medlemmer af sin husstand, medmindre han er berettiget dertil efter stk.2 og stk.3.

(11.2) En andelshaver er berettiget til at fremleje eller udlåne sin bolig med bestyrelsens tilladelse, som kun kan gives, når andelshaveren er midlertidigt fraværende for en begrænset periode på normalt 2 år. Fremleje kan således ikke tillades efter fraflytning eller dødsfald, uanset om der måtte være særlige grunde såsom svigtende salg. Bestyrelsen skal godkende fremlejetageren og betingelserne for fremlejemålet.

(11.3) Fremleje eller lån af enkelte værelser kan tillades på de af bestyrelsen fastsatte betingelser.

§ 12.

Husorden

 

(12.1) Generalforsamlingen kan til enhver tid bindende for alle andelshavere fastsætte regler for husorden og ordensregler, herunder husdyrhold m.v.

(12.2) Bestemmelser om husdyrhold m.v. kan dog kun ændres således at bestående rettigheder ved indflytning bibeholdes til fraflytning.

§ 13.

Overdragelse

(13.1) Ønsker en andelshaver at fraflytte sin bolig, er andelshaveren berettiget til at overdrage sin andel  efter reglerne i § 13.2. til en anden der bebor eller samtidig med overdragelsen flytter ind i boligen. Bestyrelsen skal godkende den nye andelshaver. Nægtes godkendelse, skal skriftlig begrundelse gives senest 3 uger efter, at bestyrelsen har modtaget skriftlig meddelelse om, hvem der indstilles.

(13.2.) Fortrinsret til at overtage andel og bolig skal gives i følgende rækkefølge, idet opmærksomheden henledes på bestemmelserne i § 18 og § 19:

a)  Til den, der indstilles af andelshaveren, når overdragelsen sker til en person, med hvem andelshaver er beslægtet i lige op og nedstigende linie, ved bytning af bolig, eller til en person, der mindst i 2 år har haft fælles husstand med andelshaver.

b) Andre andelshavere, der er indtegnet på en venteliste hos bestyrelsen, har dernæst fortrinsret efter tidspunktet for indtegning. Sker overdragelse i henhold til denne bestemmelse, overtager den fraflyttende andelshaver indstillingsretten til den således ledigblevne bolig.

c) Ikke-medlemmer af andelsboligforeningen, der er indtegnet på en venteliste hos bestyrelsen, har dernæst fortrinsret efter tidspunktet for indtegningen.

(13.3) Foreningen har ingen pligt til at oprette de i stk. 2b) og 2c) nævnte ventelister. Er der oprettet venteliste, har bestyrelsen på begæring af den fraflyttende andelshaver pligt til at anvise ny andelshaver inden 6 uger fra begæringen.

(13.4) En andelshaver kan helt eller delvis overdrage sin andel til en medandelshaver.

(13.5) En andelshaver kan uden fraflytning helt eller delvis overdrage sin andel til et husstands medlem, der i mindst 2 år har haft fælles husstand med andelshaveren. Denne skal godkendes af bestyrelsen. Nægtes godkendelse, skal dette begrundes skriftligt.

§ 14.

Overdragelsessum

(14.1)Prisen for andel og bolig skal godkendes af bestyrelsen, som desuden skal godkende eventuelle aftaler efter § 14.2. Bestyrelsen kan kun godkende en rimelig pris og højeste beløb opgjort efter nedenstående retningslinier.

a)   Værdien af andelen i foreningens formue opgøres til den pris med eventuel prisudvikling, som senest er godkendt af generalforsamlingen for tiden indtil næste årlige generalforsamling. Andelens pris og eventuelle prisudvikling fastsættes under iagttagelse af reglerne i andelsboligloven, og i øvrigt under hensyn til værdien af foreningens ejendom og andre aktiver, samt størrelsen af foreningens gæld. Generalforsamlingens prisfastsættelse er bindende, selvom der lovligt kunne være fastsat en højere pris. En andelshaver er uanset den af generalforsamlingen fastsatte pris berettiget til at beregne sig samme pris for andelen i foreningens formue, som han selv lovligt har betalt, jfr. Andelsboligforeningslovens regler herom.

b)   Værdien af forbedringer jfr. § 10, ansættes til anskaffelsesprisen med fradrag af eventuel værdiforringelse på grund af alder og slitage.

c)   Værdien af inventar, der er særskilt tilpasset eller installeret i boligen, fastsættes under hensyntagen til anskaffelsespris, alder og slitage.

d)   Såfremt boligens vedligeholdelsesstand er usædvanlig god, eller mangelfuld beregnes pristillæg respektive prisnedslag under hensyn hertil.

(14.2) Værdiansættelse og fradrag efter stk. 1 litra B-D fastsættes efter en konkret vurdering med udgangspunkt i det forbedringskatalog og de værdiforringelseskurver der er fastlagt af Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation som vejledende. Anskaffelsesprisen for eget arbejde ansættes til den svendeløn, ekskl. avance og offentlige afgifter, som et tilsvarende stykke arbejde ville have kostet. Såfremt boligen er udstyret med hårde hvidevarer, der tilhører andelsboligforeningen, men skal vedligeholdes og fornyes af andelshaveren, beregnes tillæg respektive nedslag efter litra D under hensyntagen til maskinernes alder og forventede normal levetid.

(14.3) Såfremt der samtidig med overdragelse af andel og bolig overdrages løsøre eller indgås anden retshandel, skal vederlaget sættes til værdien i fri handel. Erhverver skal indtil overtagelsesdagen frit kunne afvise eller fortryde løsørekøbet eller retshandlen. Bestyrelsen skal godkende vederlaget og de øvrige aftalte vilkår.

(14.4) Fastsættelsen af prisen for forbedringer, inventar og løsøre sker på grundlag af en opgørelse udarbejdet af den fraflyttende andelshaver.

(14.5) Såfremt der opstår uenighed mellem overdrageren og erhververen om fastsættelse af pris for forbedringer, inventar og løsøre eller eventuelt pristillæg eller nedslag for vedligeholdelsesstand, fastsættes prisen af  en voldgiftsmand, der skal være særlig sagkyndig med hensyn til de spørgsmål, voldgiften angår, og som udpeges af Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation. Voldgiftsmanden skal indkalde parterne til besigtigelse og udarbejde en vurderingsrapport, hvor prisberegningen specificeres og begrundes. Voldgiftsmandens vurdering er endelig og bindende for alle parter. Voldgiftsmanden fastsætter selv sit honorar og træffer bestemmelse om, hvem der skal betale dette idet der herved skal tages hensyn til, hvem af parterne der har fået medhold ved voldgiften

§ 15.

Fremgangsmåden

(15.1) Mellem overdrager og erhverver oprettes en skriftlig overdragelsesaftale, der forsynes med bestyrelsens påtegning om godkendelse.Inden aftalens indgåelse skal erhverver have udleveret et eksemplar af andelsboligforeningens vedtægter, seneste årsregnskab og budget, samt en opstilling af overdragelses-summens beregning med specifikation af prisen for andelen, forbedringer og inventar og løsøre, samt eventuelle pristillæg eller nedslag for vedligholdelsesstandard. Erhverver skal endvidere skriftlig gøres bekendt med andelsboligforeningslovens bestemmelse om prisfastsættelse og om straf.

(15.2) Alle vilkår for overdragelsen skal godkendes af bestyrelsen, der kan bestemme, at overdragelsen skal oprettes på en standardformular. Foreningen kan hos overdrager og/eller erhverver opkræve et gebyr. Foreningen kan endvidere kræve, at overdrageren refunderer udgiften til forespørgsel til andelsboligbogen, samt refunderer udgifter og betaler et rimeligt vederlag for bestyrelsens og/eller administrators ekstraarbejde ved afregning til pant- eller udlægshavere og ved tvangssalg eller tvangsauktion.

(15.3)                  Overdragelsessummen skal indbetales senest 2 uger før overtagelse kontant til foreningen, som efter fradrag af sine tilgodehavender og nødvendigt beløb til indfrielse at et eventuelt garanteret lån med henblik på frigivelsen af garantien – afregner provenuet først til eventuelle rettighedshavere, herunder pant- og udlægshavere, og dernæst til den fraflyttende andelshaver.

(15.4). Bestyrelsen er ved afregningen over for den fraflyttende andelshaver berettiget til at tilbageholde et beløb til sikkerhed for betaling af ikke forfalden boligafgift og efterbeta­ling af varmeudgifter, vandafgifter, antenneforening og lignende. Såfremt afregningen sker inden fraflytning, er foreningen endvidere berettiget til at tilbageholde et rimeligt beløb til dækning af erhververens eventuelle krav p.g.a. mangler ved overtagelsen.

(15.5) Snarest muligt efter erhververens overtagelse af boligen skal denne med bestyrelsen gennemgå boligen for at konstatere eventuelle mangler ved boligens vedligholdelsestil­stand eller ved forbedringer, inventar og løsøre der er overtaget i forbindelse med boligen. Såfremt erhververen forlanger prisnedslag for sådanne mangler, kan bestyrelsen, hvis forlangendet skønnes rimeligt, tilbageholde et tilsvarende beløb ved afregningen til overdrageren, således at beløbet først udbetales, når det ved dom (voldgift) eller forlig mellem parterne er fastslået, hvem det tilkommer.

(15.6). Overdragelses summen med eventuelle fradrag, som nævnt i stk. 3-5, skal afregnes senest 3 uger efter overtagelsesdagen, forudsat at beløbet er modtaget fra erhververens.

§ 16.

Garanti for lån

(16.1) I tilfælde af, at foreningen i henhold til tidligere regler i vedtægterne og andelsboligloven har afgivet garanti for lån til delvis finansiering af en overdragelsessum og låntager ikke betaler renter og afdrag rettidigt, skal långiver underrette foreningen skriftligt om restancen. Bestyrelsen skal i så fald sende skriftligt påkrav til låntager om berigtigelse af restancen inden en angiven frist på mindst 4 dage. Såfremt restancen berigtiges inden fristens udløb, skal långiver være forpligtet til at lade lånet blive stående som oprindeligt aftalt. Såfremt restancen ikke berigtiges inden fristens udløb, kan bestyrelsen ekskludere låntager af foreningen og bringe hans brugsret til ophør i overensstemmelse med reglerne i § 21 om eksklusion.

(16.2) Långiver kan først rejse krav mod foreningen i henhold til garantien, når overdragelssummen for salg af boligen er indbetalt, men dog senest 6 måneder efter at skriftlig underretning om restancen er givet. Garantien kan kun gøres gældende for det beløb, som restgælden eller låneaftalen skulle udgøre, da underretning om restancen blev givet, med tillæg af 6 forgående månedsydelser og med tillæg af rente af de nævnte beløb.

§ 17.

Ubenyttede boliger

 

(17.1) Har en andelshaver ikke, inden 3 måneder efter at være fraflyttet sin bolig, indstillet en anden i sit sted, eller hvis overdragelse er aftalt i strid med bestemmelserne herom, bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage andel og bolig og de vilkår overtagelsen skal ske på, hvorefter afregning finder sted som anført i § 15.

§ 18.

Dødsfald

 

(18.1) I tilfælde af en andelshavers død skal dennes ægtefælle/samlever eller medandelshaver være berettiget til at fortsætte medlemsskab og beboelse af boligen.

(18.2) Hvis der ikke efterlades ægtefælle, eller denne ikke ønsker at benytte sin ret, kan andel og bolig overtages af nedennævnte, idet der gives fortrinsret i den nævnte rækkefølge

a)Samlever, som indtil dødsfaldet havde haft fælles husstand med den afdøde i mindst 3 måneder.

b)Andre personer, som indtil dødsfaldet havde haft fælles husstand med den afdøde i mindst 3 måneder.

c)Afdødes børn, børnebørn, forældre eller bedsteforældre.

d)    Personer, som af den afdøde over for bestyrelse var anmeldt som berettiget til andelsboligen ved hans død.

 

Erhververen skal også i disse tilfælde godkendes af bestyrelsen.

 

(18.3) Ved dødsboets overdragelse af andelsboligen til de efter forudgående punkter berettigede personer finder §§ 14-16 tilsvarende anvendelse. Ved arveudlæg til en af de efter forudgående punkter berettigede personer finder §§ 14 og 15 tilsvarende anvendelse, dog bortset fra 15§ stk. 3-6 om indbetaling og afregning, idet erhververen i disse tilfælde indtræder i afdødes forpligtelser over for foreningen og eventuelt långivende pengeinstitut.

(18.4) Boligen skal overtages efter disse regler eller fraflyttes senest den 1. i den måned, der indtræder næstefter 3-måneders dagen for dødsfaldet. Er ingen ny andelshaver indtrådt forinden, bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage andel og bolig og de vilkår, som overtagelsen skal ske på. Hvorefter det indkomne beløb afregnes til boet efter reglerne i § 15. 

§ 19.

Samlivsophævelse

 

(19.1)  Ved ophævelse af samliv mellem ægtefæller/samlever eller medandelshaver er den af parterne, som efter myndighedernes bestemmelse får retten til boligen, berettiget til at fortsætte medlemsskab og beboelse af boligen.

 

(19.2)  Reglen i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse ved ophævelse af samlivsforhold i øvrigt, såfremt den person, der i henhold hertil skal overtage andel og bolig, har haft fælles husstand med andelshaver i mindst det seneste år før samlivsophævelsen.

 

(19.3)  Ved ægtefælles fortsættelse af medlemsskab og beboelse af boligen skal begge ægtefæller være forpligtet til at lade ægtefællen overtage andel gennem skifte eller overdragelse. Ved overdragelse i henhold hertil eller ved overdragelse i henhold til § 19 stk. 2 finder §§ 14-16 tilsvarende anvendelse. Ved fortsættende ægtefælles overtagelse gennem ægtefælleskifte finder §§ 14 & 15 tilsvarende anvendelse, dog bortset fra § 15 stk. 3-6 om indbetaling og afregning, idet fortsættende ægtefælle indtræder i tidligere andelshavers forpligtelser over for foreningen og eventuelt långivende pengeinstitut.

§ 20.

Opsigelse

 

(20.1) En andelshaver kan ikke opsige medlemsskab af foreningen og brugsret til boligen, men kan alene udtræde efter reglerne i §§ 13 til 19 om overførelse af andel.

 

§ 21.

Eksklusion

 

(21.1) Bestyrelsen kan i følgende tilfælde ekskludere en andelshaver af foreningen og bringe brugsretten til ophør:

 a) Såfremt en andelshaver ikke senest 3 søgnedage efter påkrav betaler boligafgift, eller andre skyldige beløb af enhver art, der skal erlægges sammen med denne.

b) Såfremt en andelshaver ikke senest 3 søgnedage efter påkrav betaler skyldige renter og afdrag for lån i et pengeinstitut, for hvilke foreningen har ydet garanti, jvf. § 16.

c) Såfremt en andelshaver groft forsømmer sin vedligeholdelsespligt og trods påkrav ikke foretager den nødvendige vedligeholdelse inden udløb af en fastsat frist, jvf. § 9.

d) Såfremt en andelshaver gør sig skyldig i forhold, svarende til de, der efter lejeloven berettiger udlejeren til at ophæve lejemålet.

e) Såfremt en andelshaver optræder til alvorlig skade eller ulempe for foreningens virksomhed eller andre andelshavere.

f) Såfremt en andelshaver i forbindelse med overdragelse af andelen betinger sig en større overdragelsessum end godkendt af bestyrelsen, jvf. §§ 13 og 14.

 

(21.2) Efter eksklusion kan bestyrelsen disponere efter reglerne i § 17. 

§ 22

Ledige boliger

(22.1) I tilfælde, hvor den tidligere andelshaver har mistet sin indstillingsret efter §§ 17 og 18 eller § 21, eller har overgivet sin indstillingsret til bestyrelsen, skal bestyrelsen ved udpegning af ny andelshaver gå frem efter reglerne i § 13.2 og c. Såfremt ingen kandidater indstilles, afgør bestyrelsen frit, hvem der skal overtage boligen.

 

§ 23

Generalforsamling

 

(23.1) Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.

(23.2) Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden 4 måneder efter regnskabsårets udløb med følgende dagsorden:

 

1.  Valg af dirigent.

2.  Bestyrelsens beretning.

3. Forelæggelse af årsregnskab samt godkendelse af årsregnskab og værdiansættelse.

4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften.

5.  Forslag.

6.  Valg.

7.  Eventuelt.

 

(23.2) Ekstraordinær generalforsamling afholdes når en generalforsamling, et flertal i bestyrelsen eller ¼ af andelshaverne forlanger det med angivelse af dagsorden.

§ 24

Indkaldelse

 

(24.1) Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med 14 dages varsel, ekstraordinær generalforsamling dog med 7 dage. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen

(24.2) Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Et forslag kan kun behandles på en generalforsam­ling, såfremt det enten er nævnt i indkaldelsen eller andelshaverne senest 4 dage før generalforsamlingen skriftligt er gjort bekendt med, at det kommer til behandling.

(24.3) Adgang til generalforsamlingen har enhver andelshaver og dennes myndige husstands­medlemmer. Adgangsberettigede kan ledsages af en personlig rådgiver. Personer indbudt af bestyrelsen samt revisor har ligeledes adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen.

(24.4) Hver andel giver een stemme. En andelshaver kan kun give fuldmagt til ægtefæl­le/samlever, et myndigt husstandsmedlem eller en anden andelshaver. En andelshaver kan dog kun afgive een stemme i henhold til fuldmagt.

§ 25

Beslutninger

 

(25.1) Generalforsamlingen tager beslutning ved simpelt flertal, undtagen hvor det drejer sig om beslutninger som nævnt i stk. 2-4. Dog skal altid mindst 1/5 af samtlige mulige stemmer være repræsenteret

 

(25.2) Forslag om vedtægtsændringer, om regulering af det indbyrdes forhold mellem boligafgiften, om iværksættelse af forbedringsarbejder eller istandsættelsesarbejder, hvis finansiering kræver forhøjelse af boligafgiften med et beløb, der overstiger 25 % af den hidtidige boligafgift, eller om henlæggelser til sådanne arbejder med et beløb, der overstiger 25 % af den hidtidige boligafgift, kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af samtlige mulige stemmer er repræsenteret og med et flertal på mindst 2/3 af ja og nej stemmer. Er ikke mindst 2/3 af samtlige mulige stemmer repræsenteret på generalforsamlingen, men opnås et flertal på mindst 2/3 af ja og nej stemmer for forslaget, kan der indkaldes til en ny generalforsamling og på denne kan forslaget endeligt vedtages med et flertal på mindst 2/3 ja og nej stemmer, uanset hvor mange stemmer der er repræsenteret.

 

(25.3) Ændring af vedtægternes § 5 kræver dog samtykke fra de kreditorer overfor hvem andelshaver hæfter personligt.

 

(25.4) Forslag om salg af fast ejendom eller om foreningens opløsning, kan kun vedtages med et flertal på mindst ¾ af samtlige mulige stemmer. Procedure som § 25.2 med ¾ i stedet for 2/3.

§ 26

Dirigent m.v.

 

(26.1) Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent.

(26.2) Sekretæren skriver protokollat (referat) for generalforsamlingen. Protokollatet underskrives af dirigenten og hele bestyrelsen. Protokollatet om det på generalforsamlingen passerede samt beslutninger etc. skal tilstilles andelshaverne senest en måned efter generalforsamlingens afholdelse.

§ 27

Bestyrelse

 

(27.1) Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til at varetage den daglige ledelse af foreningen og udføre generalforsamlingens beslutninger.

§ 28

Bestyrelsesmedlemmer

 

(28.1) Bestyrelsen består af en formand og yderligere 2-3 medlemmer, efter generalforsamlingens bestemmelser.

(28.2) Formanden vælges for 2 år af gangen

(28.3) Bestyrelsesmedlemmerne vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen, således at halvdelen af bestyrelsen afgår ved hver ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen vælger desuden for 1 år ad gangen 1 eller 2 bestyrelsessuppleanter med angivelse af deres rækkefølge.

(28.4) Som bestyrelsesmedlemmer eller -suppleanter kan vælges andelshavere, disses ægtefæller/samlevere samt myndige husstandsmedlemmer. Som bestyrelsesmedlem eller -suppleant kan kun vælges een fra hver husstand og kun en person, der beboer andelsboligen. Genvalg kan finde sted.

(28.5) Bestyrelsen konstituerer sig selv med en næstformand, kasserer og evt. sekretær

(28.6) Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder i valgperioden, indtræder suppleanten i bestyrelsen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Såfremt antallet af bestyrelsesmedlemmer ved fratræden bliver mindre end 3 indkaldes generalforsamlingen til valg af supplerende bestyrelsesmedlemmer indtil næste ordinære generalforsamling. Ved formandens fratrædelse indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med valg af ny formand.

 

§ 29

Bestyrelsesmøder

 

(29.1) Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden eller i dennes forfald af næstformanden. Møder indkaldes når anledning findes at foreligge, samt når 1 medlem af bestyrelsen begærer det.

(29.2) Bestyrelsen er beslutningsdygtig når over halvdelen af medlemmerne, herunder formanden eller næstformanden, er til stede.

(29.3) Beslutning træffes af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer ved simpelt flertal. Står stemmerne lige afgør formandens eller i dennes forfald næstformandens stemme udslaget.

(29.4) Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af en sag, såfremt medlemmet eller en person, som har en familiær eller anden tilknytning til medlemmet, kan have særinteresser i sagens afgørelse.

(29.5) Sekretæren fører protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne. Protokollen underskrives af de bestyrelsesmedlemmer der har deltaget i mødet. Protokollen arkiveres.

(29.6) Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden.

 

§ 30

Tegningsret

 

(30.1) Foreningen tegnes af formanden og 2 andre bestyrelsesmedlemmer i forening.

 

§ 31

Administration

(31.1) Generalforsamlingen kan vælge en advokat eller et anerkendt administrationsselskab til, som administrator, at forestå ejendommens almindelige og juridiske forvaltning. Generalforsamlingen kan til enhver tid afsætte administrator. Bestyrelsen træffer nærmere aftale med administrator om dennes opgaver og beføjelser.

(31.2) Såfremt generalforsamlingen ikke har valgt nogen administrator, varetager bestyrelsen ejendommens administration efter reglerne i stk. 3 og 4.

(31.3) Bortset fra en mindre kassebeholdning hos kassereren skal foreningens midler indsættes på særskilt konto i et pengeinstitut, girobank eller begge dele, fra hvilken konto der kun skal kunne foretages hævning ved underskrift fra 2 bestyrelsesmedlemmer i forening. Alle indbetalinger, modtagne checks, postanvisninger, indbetalinger i forbindelse med overtagelse af andele eller andet, skal indsættes på sådan konto.

(31.4) Bestyrelsen kan helt eller delvis overlade bogføring, opkrævning af boligafgift og udbetaling af faste betalinger til et pengeinstitut eller et statsautoriseret eller registreret revisionsfirma.

(31.5) Som sikkerhed for bestyrelsesmedlemmernes økonomiske ansvar over for foreningen, andelshavere og tredjemand, tegner foreningen sædvanlig ansvars- og besvigelsesforsi­kring. Forsikringssummens størrelse skal oplyses i en note til årsregnskabet.

 

§ 32

Regnskab

 

(32.1) Foreningens regnskab skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og underskrives af hele bestyrelsen og revisor eller administrator. Regnskabsåret er kalenderåret.

 

(32.2) I forbindelse med årsregnskabet foreslår bestyrelsen hvilken metode, der skal anvendes ved fastsættelse af andelenes værdi, samt hvilken værdi andelene herefter skal have, som kan godkendes af generalforsamlingen. Beslutningen anføres som note til regnskabet.

(32.3) Som note til regnskabet oplyses summen af de garantier, der er givet efter § 16.

(32.4) Hvert år medtages i resultatopgørelsen et beløb til henlæggelse i en fond som en særlig post. Fonden kan efter generalforsamlingens bestemmelse anvendes til vedligeholdelse, genopretning, forbedringer og/eller fornyelser. Beløbets størrelse fastsættes hvert år af generalforsamlingen. Det i fonden opsparede beløb kan ikke medregnes ved beregning af andelsværdien.

§ 33

Assistance

 

(33.1) Generalforsamlingen vælger en revisor til at assistere med udarbejdelsen af årsregnskabet. Generalforsamlingen kan til enhver tid vælge at afsætte revisor.

(33.2) Det underskrevne årsregnskab, samt forslag til drifts- og likviditetsbudget, udsendes til andelshaverne samtidig med indkaldelse til den ordinære generalforsamling.

 

§ 34

Forpligtigelser

(34.2) Foreningen skal være tilsluttet “Grundejerforeningen Ørnesæde”.

(34.3) Foreningen skal være tilsluttet “godkendt antenne udbyder”.

 

§ 35

Opløsning

 

(35.1) Opløsning ved likvidation forestås af 2 likvidatorer, der vælges af generalforsamlingen.

(35.2) Efter realisationen af foreningens aktiver og betaling af gælden deles den resterende formue mellem de til den tid værende medlemmer i forhold til deres andels størrelse.

 

---- 0 ----

 

Nærværende vedtægter er udarbejdet ud fra:

 “Lov om Andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber”, jf. lov bekendtgørelse nr. 164 af 9. marts 1998, med de ændringer, der følger af § 3 i lov nr. 1086 af 29. december 199, § 2 i lov nr. 404 af 31. maj 2000 og § 4 i lov nr. 406 af 31. maj 2000.

Lov om ændring af tinglysningsloven, retsplejeloven og konkursloven”

( pant & udlæg i andelsboliger m.v.)

”Lov om tinglysning, jf. lovbekendtgørelse nr. 622 af 15.september 1986”, som ændret blandt andet ved § 1 i lov nr. 281 af 29. april 1992, § 12 i lov nr. 419 af 31. maj 2000 og senest ved lov nr. 216 af 22. april 2002.

“Lov om leje”, (gældende).

“Standardvedtægter for andelsboligforeninger i nybyggeri”­, (oktober 2004) Andelsbolig­foreningernes Fællesrepræsentation (A B F)).

Senest rettet den 24. marts 2009

Senest rettet den 24. marts 2010 i henhold til generalforsamling af 24. marts 2010.

 Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 13. marts 2014.