salgsprocedure

Vestegnens Boligadministration ApS
Darup Mosevej 3 - Glim - 4000 Roskilde
AB Ørnesædet III


Procedure ved overdragelse af andelslejlighed


Såfremt en andelshaver ønsker at sælge sin andelsbolig, henvender andelshaver sig skriftligt eller mundtligt til andelsboligforeningens bestyrelse med besked om dette.

Herefter skal andelshaver Iigeledes ytre ønske om salg til administrator Vestegnens Boligadministration ApS, Darup Mosevej 3, 4000 Roskilde (att: Nanna Kobyluch, nanna@veba.dk).
Andelshaver aftaler tid med administrator Vestegnens Boligadministration ApS, Darup Mosevej 3, 4000
Roskilde fatt Nanna Kobyluch, nanna@veba.dk), med henblik på en vurdering af forbedringer og løsøre.
I forbindelse med vurderingen af forbedringer ogløsøre er skønsmandens opgave bestemt af:
Bekendtgørelse af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber LBK nr.171.6 af 1,6/12/201,0.
S 5 Stk. 1 1. Værdien af forbedringer i lejligheden ansættes til anskaffelsesprisen med fradrag af eventuelle værdiforringelse på grund af alder eller slitage.
S 5 Stk. 12. Overdragelsen må ikke betinges al at erhververen indgår anden retshandel, bortset frakøb af inventar, der er særligt tilpasset eller installeret i lejligheden.
Derudover skal andelshaver udlevere tidligere vurdering, egne bilag samt eventuelle officielle godkendelser af installationer mv.
Der skal ifm. overdragelsen udarbejdes både el- & WS-tjek af boligens installationer.
Såfremt der er bemærkninger på el- & WS-tjek omkring ulovlige installationer, skal disse udbedres inden der udarbejdes en overdragelsesaftale, med dokumentation herpå.
Når overstående rapporter [vurdering, el-tjek & WS-tjek) er modtaget/udarbejdet hos Vestegnens Boligadministration ApS, udarbejdes en salgsopstilling som efterfølgende sendes til andelshaver, Iht. andelsboligforeningens vedtægter $ 1-3.3, har andelsboligforeningen en venteliste ifm. overdragelse af andel.

Bestyrelsen har derfor på begæring af den fraflyttende andelshaver pligt til at anvise ny andelshaver inden 6 uger fra begæringen
Når køber til andelen er fundet gives der skriftligt besked til Vestegnens Boligadministration ApS [att:
Nanna Kobyluch, nanna@veba.dkJ om købers fulde navn, kopi af købers personlige legitimation, telefonnr., e-mail adresse, aftalt købesum samt aftalt overtagelsesdag.
Ud fra overstående oplysninger vil Vestegnens Boligadministration ApS udarbejde en overdragelsesaftale.
Overdragelsesaftalen underskrives digitalt (med personligt Mit-lD) af køber, sælger samt foreningens bestyrelse (i henhold til foreningens vedtægt S 30 skal overdragelsesaftalen underskrives afforeningens formand samt 2 andre bestyrelsesmedlemmer).
Køber skal indbetale den opgjorte overdragelsessum til Vestegnens Boligadministration ApS senest 2 uger før overdragelse.

Dermed har sælger sikkerhed for, at aftalen kan gennemføres.
Indgåes aftalen mere end 4 uger før overdragelsesdagen, skal køber senest 5 hverdage efter aftalens
indgåelse enten deponere købesummen eller stille standardbankgaranti for denne.
Sælger afregnes senest 3 uger efter overtagelsesdagen, der tilbageholdes et rimeligt skønnet beløb ved indsigelser samt 2.000,00 kr. til vanddepositum.
På overtagelsesdagen, ved overdragelse af nøgler mv., skal køber og sælger gennemgå boligen for at konstatere eventuelle fejl og mangler således, at købesummen kan frigives til sælger. Derudover skal der ved overdragelse aflæses el-, og vandmåler.

Bestyrelsen i andelsboligforeningen ønsker at deltage ved overdragelse af nøgle mellem køber og sælger således der overdrages i henhold til andelsboligforeningens vedtægter.

For aftale om møde vedr. overdragelse af nøgler, kontaktes andelsboligforeningens formand
på mail: andel3havdrup@gmail.com).
Udgiften til vurderingen af forbedringer og løsøre betales af sælger, prisen er pt. kr. 3.000,00.
Ved udarbejdelse af el- & WS-tjek betales udgiften ligeledes af sælger (prisen variere fra salg til salg).
Honoraret for udarbejdelse afoverdragelsesaftale mellem køber og sælger, betales af køber (honoraret er pt. kr. 7.000,00 og tilfalder Vestegnens Boligadministration ApS).
Endvidere opkræves sælger ifm. overdragelse kr. 1.333,33 og køber kr.666,66 til opsparing udarbejdelse af nyt lovpligtigt energimærke.
Mvh. Bestyrelsen AB Ørnesædet III


* Proceduren er udarbeidet i overensstemmelse med andelsboligloven samt vedtægterne for AB Ørnesædet tll, S 13-20
Mobil telefon 2292 5468 Telefax 4642 3077
Fastnet telefon 4642 3070 Mail adresse torben(ôveba.dk
www.veba.dk Nordea Bank Danmark 2232 8979 zBL 243
Medlem af Ejendomsforeningen Danmark