Husorden og vedligeholdelse

 Husorden og vedligeholdelse

 For

  Andelsboligforeningen Ørnesædet 3

 Vedtaget på generalforsamlingen den 31. marts 2016

Nærværende regler er fastsat i overensstemmelse med foreningen vedtægter og har til hensigt at sikre bevarelsen af de fælles værdier og i nødvendigt omfang at kunne reagere herpå.

         1. Husorden                            

Boren, hamren m.v. og andet støjende arbejde må kun finde sted mellem kl. 7.30 – 18.00. Lørdage, søn- og helligdage kun mellem kl. 09.00 og 17.00.

Boldspil på legeområdet må ikke være til gene for beboerne.

Musik i erhvervsøjemed må kun finde sted med bestyrelsens tilladelse. Andre former for musik, støjende underholdning og adfærd, må ikke udøves udendørs eller for åbne vinduer og indendørs kun på en måde, der ikke er til gene for andre beboere.

 2. Husdyr

Det er tilladt at holde 1 stk. hund eller 1 stk. kat. Kamp- og muskelhund eller blandinger med disse racer er dog ikke tilladt. 

Det er ikke tilladt gæster i foreningen at medbringe hunde af disse typer eller blandinger med disse. Det er heller ikke tilladt beboere i kortere perioder at have disse hundetyper i pleje.

Andre husdyr kræver bestyrelsens godkendelse.

I beboelsesområdet skal hunde føres i snor, også på de grønne områder.

Efterladenskaber fra husdyr på foreningens arealer skal straks fjernes af ejeren.

Der henvises i øvrigt til politivedtægtens bestemmelser.

3. Haven

Det påhviler andelshaveren at ren- og vedligeholde haven, så den til enhver tid efter de vekslende årstider fremtræder velholdt. Ved misligholdelse foranstalter bestyrelsen den fornødne ren- og vedligeholdelse af haven for pågældende andelshavers regning.

Det påhviler andelshaveren fuldt ud at holde hækken. Denne skal klippes på alle sider (skelhække dog kun på egen side). Hækken skal holdes i passende højde, skelhækkens højde aftales med naboen. Overstiger hækkens højde 1,80 m kan bestyrelsen forlange den klippet ned til denne højde.

Det er tilladt at anvende motoriserede plæneklippere i de private haver, men lørdage og søndage kun mellem kl. 11 og 12.

Fodboldspil er ikke tilladt nogen steder i vores bebyggelse. Der henvises til arealerne ved Havdruphallen.

4. Parkering

Parkering må kun finde sted på de indrettede og anviste parkeringspladser. Af og pålæsning, bilvask m.v. er tilladt, hvor det ikke er til gene for færdslen, og må ikke finde sted på græsarealer og fortove eller gangstier.

Campingvogne, trailere, last- og varevogne (over 3500 kg.) må ikke henstilles på parkeringspladserne.

Parkering må kun finde sted på de indrettede og anviste parkeringspladser. Af og pålæsning, bilvask m.v. er tilladt, hvor det ikke er til gene for færdslen, og må ikke finde sted på græsarealer og fortove eller gangstier.             

Bestyrelsen kan ved ansøgning dispensere fra reglerne i pkt.4.a., når særlige omstændigheder taler derfor (f.eks. ved handicapvogne o. lign.). Der skal ansøges skriftligt og bestyrelsen melder skriftligt tilbage. Afgørelsen kan ikke appelleres, men kan indbringes for en generalforsamling

Der henvises i øvrigt til færdselslovens bestemmelser.

5. Vedligeholdelse, fællesarealer

I henhold til vedtægternes § 9 er andelshaverne pligtig til at deltage i vedligeholdelse af fællesarealet efter generalforsamlingens retningslinjer. Omfanget af denne vedligeholdelse og fordelingen af arbejdsopgaverne fastsættes ved beslutning på den årlige ordinære generalforsamling.

På den ordinære generalforsamling træffes beslutning om størrelsen af gebyr for manglende deltagelse i de af generalforsamlingen besluttede vedligeholdelsesarbejder.

Skyldige gebyrer er pligtig huslejeydelse.

6.  Vedligeholdelse af lokaler/områder der er knyttet til andelsboligen

 Med henblik på at begrænse omkostningerne til den løbende vedligeholdelse af det til den enkelte bolig tilknyttede træværk, forestår andelshaverne selv den vedligeholdende maling heraf således:

- Vinduer og terrassedøre skal være hvide.

- Skure, udhæng, træværk over vinduer, hegn, trapper, overdækkede terrasser og vindskeder skal være grønne. Dog har man mulighed forat male hvidt under den overdækkede terrasse. Dvs. den bærense konstruktion, stolper, træværk over vinduer og terrassedøre. Har man lukket til i skel til nabo under overdækningen, kan man også male det hvidt. Deler man stolper med naboen, aftales farve med  denne. Der males hvidt under overdækningen samme år, som der males grønt.

- Hoveddørene skal være brune-

Maling udleveres ved andelsboligforeningens foranstaltning. De korrekte farvekoder kan oplyses hos formanden eller administrator.

Omfanget af den vedligeholdende maling fastsættes på den årlige ordinære generalforsamling.

Manglende vedligeholdelse vil efter påtale herom blive udført for andelshaverens regning.

7. Snerydning

Vores veje og stier er privat område.

Alle beboere er derfor selv ansvarlig for gangstierne ud for egen bolig. Her skal fjernes sne og saltes i tidsrummet kl. 7 - 22.  

Der skal også fjernes sne ved skraldestativerne, så renovationsfolkene kan fjerne affald.

Beboerne i de små lejligheder på 1. sal deles om arbejdet med deres underbo.

Foreningens veje bliver ryddet for sne af et lejet snerydningsfirma.