Forandringer i følge vedtægter

Vedtægter § 10 

Forandringer af bolig (indendørs)

(10.1) En andelshaver er ikke berettiget til at foretage forandringer inde i boligen, med mindre forandringen er anmeldt skriftligt for bestyrelsen senest tre uger inden den bringes til udførelse. Bestyrelsen kan gøre indsigelse efter stk. 3 hvilket skal ske inden tre uger efter anmeldelsen, og iværksættelse af forandringen skal da udskydes, indtil der er opnået enighed med bestyrelsen, eller der er fastslået at indsigelsen var uberettiget.

(10.2) En andelshaver er ikke berettiget til at foretage forandringer af boligens ydre eller af redskabsskure eller til at opsætte eller ændre hegn, med mindre bestyrelsen inden arbejdets iværksættelse har godkendt forandringen. Bestyrelsen kan nægte at godkende anmodning om omforandring, såfremt bestyrelsen skønner at forandringen vil være uhensigtsmæssig eller skønnes at stride mod andre andelshaveres interesser.

(10.3) Alle forandringer skal udføres håndværksmæssigt forsvarligt i overensstemmelse med kravene i byggelovgivningen, lokalplaner og andre offentlige forskrifter.

(10.4) Ved væsentlige forandringer i boligen kan det pålægges en andelshaver, at henlægge et beløb svarende til en tilbageførelse af forandringen, senest ved salg af andel.

(10.5) Der må ikke ændres på bygningskonstruktionen. For de øverste gavlboliger gælder desuden, at gulvtæpper ikke må erstattes af fast gulv eller klinker af hensyn til lydisoleringen mellem etagerne.

(10.6) Bestyrelsen er ikke ansvarlig for anmeldte eller godkendte forandringers forsvarlighed og lovlighed. I tilfælde, hvor byggetilladelse kræves efter byggelovgivningen eller tilladelse efter andre offentlige forskrifter, skal tilladelsen desuden forevises for bestyrelsen inden arbejdet iværksættes.